Zgłoszenie na obiady

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

Wydawanie obiadów odbywa się według harmonogramu:

 • godz. 11.25 - 11.45 - obiady dla klas I i II
 • godz.12.30 - 12.45 obiady dla klas IV i V
 • 13.30 i 13.45 - obiady dla klas VII, VIII i klas gimnazjalnych. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W GNIEŹNIE

 1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie szkoły (Karta Zgłoszenia)
 2. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują z dniem 1-go każdego miesiąca po zgłoszeniu z co najmniej  3-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Obiady wydawane są w godzinach:
  • 11.25 - 11.45 (klasy 1 i 2)
  • 12.30 - 12.45 (klasy 4 i 5)
  • 13.30-13.45 (klasy 7, 8 i klasy gimnazjalne)
 4. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej. 
 5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. Są to obiady dwudaniowe.
 6. Koszt obiadu to:
  • dla ucznia – 4 zł
  • dla pracownika – 6zł
 7. Odpłatność za obiady, za dany miesiąc należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy  329065 0006 0000 0000 9957 0001

W tytule przelewu należy umieścić:

imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który dokonywana jest wpłata

           W przypadku kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy  je wymienić w tytule przelewu.

lub w stołówce/świetlicy szkolnej (do godziny 10.00) w formie gotówki.

 1. Uprawnione do korzystania z posiłku są osoby, które dokonały płatności  w wyżej wymienionym terminie.
 2. Dopuszcza się możliwość wykupienia pojedynczego obiadu. Zamówienia  i płatności na wybrane dni w danym tygodniu przyjmujemy wtedy tylko w poniedziałki do godz. 10.00 w stołówce szkolnej.
 3. W razie nieobecności ucznia lub pracownika w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu w stołówce lub sekretariacie szkoły - osobiście lub telefonicznie. Jest to warunek konieczny by w kolejnym miesiącu mogły zostać  odliczone opłaty  za wyżywienie dziecka.
 4. Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie.