We wrześniu w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu wykrycie zaburzeń rozwoju mowy.

Badanie przeprowadzone jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: języka, warg, żuchwy. Ocenie podlegają także czynności fizjologiczne takie jak oddychanie, gryzienie, żucie czy połykanie.

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami. Rodzic otrzyma również deklarację czy zgadza się na zajęcia logopedyczne czy z nich rezygnuje. Uzupełnione deklaracje rodzic dostarcza wychowawcy.

 

Zakres działań logopedy w szkole:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 6. Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu.

 

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu szybkie wyeliminowanie zaburzeń mowy, m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego i policzków.

Terapia wad wymowy polega na korygowaniu zaburzonych głosek i wywołaniu głosek prawidłowych. Kolejny etap to utrwalanie głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie spontanicznej. Oprócz nauki poprawnej wymowy zajęcia logopedyczne mają na celu wzbogacanie słownika uczniów, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, a także ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Bardzo ważna w terapii logopedycznej jest rola rodziców i opiekunów!

 

Rodzic powinien:

 

 • Wspierać dziecko w terapii;                                                           
 • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, zawsze mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
 • Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
 • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
 • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, nie żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 • Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 • Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do terapeutycznego sukcesu dziecka!!!