Pasowanie na Ucznia

klasa 1, wydarzenia
Image

IDZIEMY Z PRĄDEM STREAM. KSZTAŁCIMY DLA PRZYSZŁOŚCI!

KOMUNIKACJA

Na lekcjach języka ojczystego i obcego - uczymy wyrażania oraz interpretowania swoich myśli, uczuć, opinii w mowie i piśmie. 

STREAM

Nowoczesne nauczanie i uczenie się to poszukiwanie przez ucznia rozwiązań praktycznych problemów.

WSPÓŁPRACA

Podczas realizacji projektów uczymy jak skutecznie organizować pracę w zespole, dzielić się obowiązkami, panować nad czasem. 

CO TO JEST TEN STREAM, O CO CHODZI?

SCIENCE łączy tradycyjne matematyczno-przyrodnicze przedmioty szkolne w jedną całość. To zadanie bardzo trudne w tradycyjnej polskiej szkole ale możliwe do zrealizowania. Te połączone przedmioty to: matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia, przyroda, technika i informatyka. Problemy, które rozwiązują uczniowie są interdyscyplinarne i nie można ich zamykać w obrębie jednej lekcji, jednego przedmiotu. 

Nowe technologie w edukacji to komputery, tablety, smartfony, projektory, dzienniki elektroniczne, druk 3D, Internet rzeczy, narzędzia do pracy grupowiej: Microsoft Office365, Google Workspace.

Dodaj "R" oznaczające reading czyli czytanie do akronimu STEAM, a otrzymasz "STREAM". Jesteśmy przekonani, że czytanie książek jest bardzo istotnym elementem edukacji i musi mieć swoją literkę.

Inżynieria czerpie ze wszystkich dziedzin STEM i stosuje je do rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacyjnych urządzeń, konstrukcji i oprogramowania.
Proces projektowania inżynierskiego - znalezienie problemu, wyobrażenie i planowanie, tworzenie i udoskonalanie - angażuje umysły dzieci w rozwiązywanie rzeczywistych problemów, pokazje, że uczenie się obejmuje testowanie i poprawianie błędów.

W edukacji STREAM sztuka jest jedną z sześciu dziedzin, a jej uwzględnienie jest bardzo ważne. Sztuka pomaga uczniom w rozwijaniu kreatywności, pomysłowości, umiejętności komunikacyjnych i wykonawczych, które są istotne w trakcie nauki, a także w znalezieniu pracy.

Dobre nauczanie matematyki jest ważnym elementem kompleksowego programu STEM. Matematyka jest jednak czymś więcej niż tylko częścią STEM. Matematyka, której uczniowie uczą się w szkole, zawiera treści i sposoby myślenia, które mogą być wykorzystane jako narzędzia do rozwiązywania problemów STEM.

PROGRAMY I PROJEKTY